Certificates

    Valid
  EKOKOM_CZ--.pdf          
  ISO-14001---2016-CZ.pdf          
  ISO-18001---2016-CZ.pdf          
  ISO-9001---2016-CZ.pdf          
  OHSAS-18001-2008-CZ.pdf          
  SZU-CZ.pdf     
  ISO-14001---2016-EN.pdf          
  ISO-18001---2016-EN.pdf          
  ISO-9001---2016-EN.pdf          
  OHSAS-18001-2008-EN.pdf          
  SZU-EN.pdf     
  ISO-14001---2016-RU.pdf          
  ISO-18001---2016-RU.pdf          
  ISO-9001---2016-RU.pdf          
  KUBICEK-VHS--Klapany---TS--Deklaraiya-o-sootvetstvii-2016-2021.pdf          
  KUBICEK-VHS--Vozduhovki--TS-Deklaraiya-o-sootsvetstvii-2018-2023.pdf          
  OHSAS-18001-2008-RU.pdf          
  KUBICEK-VHS-DODATOK--do-sertifikatu-vidpovidnosti-2018-UA.pdf          
  KUBICEK-VHS-SERTIFIKAT-VIDPOVIDNOSTI-2018-UA.pdf          
©2019 KUBÍČEK VHS, s.r.o.